diumenge, 24 d’abril de 2016

CONCEPTES (1a part)

És important clarificar determinats conceptes que s'utilitzen a vegades indistintament per l'opinió pública, també en els mitjans de comunicació i darrerament per part de determinats partits polítics de determinades ideologies conservadores o de "centre" amb una intenció de tornar a un temps històric de vulneració de drets i llibertats... altres crec que per pura ignorància o per desconeixement. 

En moltes ocasions s'utilitza agressivitat i violència de forma sinònima, i tot i tenir relació una amb l'altra no són el mateix. L'agressivitat humana connecta amb allò més biològic, més instintiu, més lligat a la lluita per la supervivència i la natura, és un motor que com a persones i animals tenim. Ara bé si aquesta agressivitat no és canalitzada i gestionada adequadament amb accions constructives, el més probable és que es transformi en violència, és a dir la violència és apresa, és socialitzada per l'educació dins la nostra societat com a mitjà per interactuar i relacionar-nos, condicionada pels agents socialitzadors principals: la família, l'escola, el grup d'iguals i els mitjans de comunicació i entreteniment...Vivim en una societat on la violència com el sexe és tabú, no se'n parla en profunditat però convivim i som exposats i exposades diàriament de forma massiva, i això genera un espai de contradicció i negació, per una banda hi ha la pressió de no manifestar-la directament entre persones, per l'altra està totalment acceptada com a manifestació de poder i resolució de conflictes a nivell microsocial com macrosocial. Cal dir que amb els anys hem passat a condemnar certes formes de violència, però estem lluny d'una societat que es construeixi amb el diàleg, la pau i la negociació. És cert que els poders polítics i financers utilitzen la violència constantment i no es veu com a tal, per exemple amb l'exercici i aplicació de certes lleis s'exerceix violència i molt poca gent conscienciada la condemna, per exemple els desnonaments són una forma de violència, de la mateixa manera negar el dret d'asil i desatendre persones refugiades també són formes de violències acceptades per la majoria de la població, deixar morir algú per no donar els medicaments que necessita o per manca d'alimentació també és violència. La vulneració de tots i cadasqun dels drets humans són violència.

La violència s'utilitza per expressar determinades emocions: ràbia, por, frustració, tristessa, impotència...i fins i tot l'eufòria. La violència és el mitjà més utilitzat per aconseguir que una persona faci algo que no vol fer, o deixi de fer algo que no vol deixar de fer. 

Tal com la defineix Johan Galtung explica com interactuen la violència directa, la violència estructural (explotació i dominació) i la violència cultural (l'art, les religions, i els mitjans de comunicació) que legitima les altres dues anteriors. Defineix la violència com un atac evitable a les necessitats humanes bàsiques i contra la vida:
-Contra les necessitats de supervivència: Els feminicidis, els assassinats, la fam, la pobresa, tortura,...
-Contra la necessitat de benestar emocional: L'assetjament, les coaccions, els insults, les vexacions...
-Contra la necessitat d'identitat: el sistema binari, els rols tradicionals de gènere,el normalisme...
-Contra la necessitat de representació: la violència psicològica, l'alienació, l'explotació, la cosificació,...
-Contra la necessitat de llibertat: les violències sexuals, els maltractaments, la possessió, les amenaces,... 
-Contra la dignitat...

Un cop fet aquest esquemàtic aclariment podem especificar 3 conceptes que comporten confusió:
-Violència Masclista, o violències masclistes, tal com defineix la llei catalana 5/2008: És aquella violència contra les dones i les nenes pel fet de ser-ho, en el marc d'un sistema de relacions de poder. És una forma de discriminació exercida per mitjans físics, psíquics, sexuals, econòmics, així com les amenaces, intimidacions i coaccions, que tenen per resultat un dany psíquic,físic o sexual (integritat) i /o la privació de la seva llibertat, tant si es produeix en l'àmbit públic com privat. Dins d'aquestes violències masclistes trobarem molt tipus en diferents àmbits: violència dins l'àmbit de la parella (maltractaments), a la comunitat (violència sexual, assetjament,...), a l'entorn laboral (assetjament, discriminació per sexe...). Penso que aquest concepte és el més ajustat per definir la violència contra les dones, perquè evidencia les causes estructurals d'aquest problema social, la violència estructural com a forma d'opressió contra les dones pel fet de ser-ho, de la mateixa manera com a d'altres formes d'opressió que també li afecten a elles i a d'altres col·lectius, variables com el capacitisme, l'etnia, l'orientació sexual i la classe social. Així també és violència masclista la mutilació genital, els matrimonis forçats, l'explotació sexual, ...La violència masclista és estructural, cultural, directa, transversal i universal.

-Violència de gènere: Segons el codi penal és un tipus de delicte, queda definida, com aquella realitzada per l'home sobre la dona a la qual ha estat unit o està encara unit per una relació d'afectivitat anàloga, hi hagi convivència o no. Per mi és un tipus de violència masclista dins l'àmbit de la parella. Actualment existeix una reivindicació dels moviments feministes per poder incloure altres formes de violència masclista dins aquest delicte, com per exemple aquells casos d'agressió sexual que acaben en assassinat de dones, o el que s'anomena també víctimes indirectes com les filles/s, sogres, mares, germanes, amigues...de la víctima directa. Totes aquelles dones que també l'agressor masclista ha atacat, agredit o assassinat, com a forma de càstig etern a la víctima directa.

-Violència domèstica, també segons el codi penal com a delicte la descriu com la violència que es produeix dins la família, qualsevol acte i/o omissió que té com a resultat un dany o sotmetiment físic, psíquic,sexual,...aquests actes estan realitzats per membres de la mateixa família o estructura familiar. 

Continuarà...

Rubén Sanchez Ruiz
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...